VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová

Späť