VZN č. 1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

Späť