VZN č. 1/2014 o doplnení VZN č. 9/2012 o miestnych daniach

Späť