VZN č. 08/2015 - školské poplatky

Späť
Mesto Nemšová vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nemšová č. 8 /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole.