VÝZVA na voľby do Rady školy pri ZUŠ Nemšová

Späť

V Ý Z V A

Primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.04.2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyzýva na voľby

• 2 členov z pedagogických zamestnancov

• 1 člena z nepedagogických zamestnancov

• 4 členov z radov rodičov

do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Ľuborčianska 2, Nemšová.

Organizáciou a celkovým zabezpečením volieb poverujem riaditeľku Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2. Nemšová p. DisArt Vieru Muntágovú, ktorú poverujem i zabezpečením samotných volieb z radov pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej umeleckej školy.

Organizáciou volieb z radov rodičov poverujem - predsedníčku ZRŠ pri Základnej umeleckej škole, Ľuborčianska 2, v Nemšovej p. Ing. Evu Vankovú.

Termín ukončenia volieb : do 15.10.2015.

V Nemšovej dňa 21.09.2015

 

Ing. František Bagin primátor mesta

 

Obdržia:

ZUŠ,riaditeľ ZUŠ,

ZRŠ, predseda ZRŠ p. Ing. Vanková, Mesto Nemšová