VÝZVA na doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu 2

Späť
Primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.04.2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyzýva na doplňujúce voľby 1 členov z radov rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová.