Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Späť

Mesto Nemšová v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Ondreja Záhorca

Usporiadateľ zbierky:
Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO  :  00311812

 Účel dobrovoľnej zbierky: Finančná pomoc rodine Ondreja Záhorca,bytom Nemšová, Nová Nemšová 698/15,  ktorá ostala po požiary rodinného domu bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybavenia a zariadenia domácnosti.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

1. Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet mesta Nemšová :

    SK 93 0200 0000 0033 1729 5453   variabilný symbol 1207

2. v hotovosti do pokladne MsňU v úradných hodinách

3. v hotovosti do pokladničky s označením „Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej v budove MsÚ

Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Mesto Nemšová

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky:

Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi mesta. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu mesta.

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 30. 7.2015 do 30.10.2015.

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola: Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta na Mestskom zastupiteľstve v Nemšovej, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta www.nemsova.sk.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej

 

 

                                                                                        Ing. František Bagin

                                                                                                 primátor