VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa základnej školy v Trenčianskej Teplej

Späť

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ zastúpená starostom obce v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY TRENČIANSKA TEPLÁ

Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie - absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu - najmenej päť rokov pedagogickej praxe - znalosť školskej legislatívy, právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov - osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

Požadované doklady: - prihláška do výberového konania - osobný dotazník - štruktúrovaný profesijný životopis - fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania - doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) - písomne spracovaný návrh koncepcia riadenia školy - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 12. 8. 2016 na adresu: Obec Trenčianska Teplá Obecný úrad M. R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá Obálku označte heslom: „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“