Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1 /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová

Späť