Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - ,,Prípojka NN pre parc. č. 3832/1, KÚ Nemšová, okres Trenčín“

Späť