Verejná obchodná súťaž - predaj pozemku v k. ú. Trenčianska Závada

Späť
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce.