Územný plán mesta Dubnica nad Váhom - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Späť
Mestu Nemšová bola Okresným úradom Ilava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava dňa 22.02.2016 zaslané Oznámenie o strategickom dokumente “ Územný plán mesta Dubnica nad Váhom “ ako dotknutej obci v zmysle § 6 ods. 2 písmena c) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).