Územné rozhodnutie ,,Ranče pri Antonstale" - časť: RANČ 13

Späť
Navrhovateľ BRICOL s. r. o., zastúpená konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, s. r. o., podal dňa 04.06.2015 na Mestský úrad Nemšová návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu:„ RANČE PRI ANTONSTALE “ – časť: RANČ 13.