Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb - Ing. Marek Hrnčárik

Späť
Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ o žiadosti stavebníka na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.