UPOVEDOMENIE - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS

Späť
Stavebný úrad týmto o 120 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia stavebníkovi predlžuje lehotu.