UPOVEDOMENIE - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS-Peter Rafaj a manž.

Späť