Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub - SBUL

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania: Podacie číslo: 314/2021

Dátum začatia konania: 24.02.2021

Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 03.03.2021

Predmet konania: SBUL, pozem. spol., Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, IČO: 34001123, Školská 239/18B, 914 41 Nemšová žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 3 kusov drevín Topoľ biely, rastúcich na parcele číslo C - KN 3823 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia na životoch v čase športových podujatí. Stromy sú preschnuté. Suché konáre sa lámu a ohrozujú na životoch.

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní