UPOVEDOMENIE o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia - VETROPACK

Späť
Mesto Nemšová obdržalo od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina žiadosť o zverejnenie žiadosti prevádzkovateľa Vetropack Nemšová s.r.o. Železničná 207/9,914 41 Nemšová spolu s prílohami vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien a doplnení pre prevádzku“ Vetropack Nemšová s.r.o. – Výroba obalového skla“. Uvedenú žiadosť spolu s prílohami Vám zverejňujeme dňom 9.10.2015 na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nemšová.