UPOVEDOMENIE o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia

Späť
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly upovedomuje,že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,PD Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov".