UPOVEDOMENIE o podaných námietkach-Rekreačný dom celoročne obývateľný

Späť
Upovedomenie o podaných námietkach k oznámeniu o dodatočnom povolení stavby ,, Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN“ vydanom Mestom Nemšová dňa 06.06.2016 pod číslom OV/364/2016/1089/DL,výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania a možnosť nahliadnuť do doplnených podkladov.