UPOVEDOMENIE o podaných námietkach k oznámeniu - Ing. Hrnčárik Marek - prípojka

Späť
Upovedomenie o podaných námietkach k oznámeniu o začatí stavebného konania drobných stavieb ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ vydanom Mestom Nemšová dňa 05.05.2017 pod číslom OV/413/2017/956/DL a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania k podaným námietkam.