Upovedomenie o podanom odvolaní - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o zastavení stavebného konania stavby ,,TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS“, časť: SO 1.1, 1.2, 1.3 – VN káblové vedenie, SO 2.1, 2.2 – NN káblové vedenie, SO 3.1, 3.2, 3.3 – Demontáž VN vzdušného vedenia, PS 1.1 – Kiosková TS 100 kVA, PS 1.2 – Kiosková TS 400 kVA, vydanom Mestom Nemšová dňa 31.03.2017 pod číslom OV/325/2017/730/DL a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania.