UPOVEDOMENIE o podanom odvolaní voči rozhodnutiu - oplotenie

Späť
Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia nepovolenej drobnej stavby ,,oplotenie“ vydanom Mestom Nemšová dňa 28.09.2016 pod číslom OV/303/2016/1740/DL a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania.