UPOVEDOMENIE o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o zastavení stavebného konania a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad upovedomuje účastníkov konania o povolení drobnej stavby ,,oplotenie“, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča, na pozemkoch registra C KN parc. č. 811 a E KN parc. č. 78, stavebníka Vladimíra Švitela, že voči rozhodnutiu o zastavení stavebného konania zo dňa 15.01.2016 číslo OV/1110/15/16/DL-003 bolo Mestu Nemšová dňa 10.02.2016 doručené odvolanie účastníka konania.