Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o odstránení stavby vydanom Mestom Nemšová dňa 6.6.2014 pod číslom OV/415/14/DL-004 a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania

Späť