UPOVEDOMENIE o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o DPS - L. Rýger

Späť
Mesto Nemšová upovedomuje účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby ,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča stavebníka Lukáša Rýgera.