Upovedomenie o podaní odvolania - Prevádzková budova stavebnín ROPSPOL - pobočka Nemšová

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad upovedomuje účastníkov spojeného územného a stavebného konania stavby „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“ stavebníka Ing. Pavla Bublavého a manž. Jany Bublavej Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová podal odvolanie proti stavebnému povoleniu vydanému Mestom Nemšová v ktorom namieta, že vlastníkom pozemkov C KN parc. č.: 650/45, 650/50 (pozemok pod stavbou) v k. ú. Ľuborča bol a odvolávateľ predpokladá že aj je Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo.