Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ s možnosťou účastníkov konania vyjadriť sa

Späť
Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva účastníkom územného konania možnosť písomne sa vyjadriť k uvedenej námietke, v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.