Upovedomenie navrhovateľa a účastníkov konania o doručených námietkach ku prebiehajúcemu konaniu

Späť
Upovedomenie navrhovateľa a účastníkov konania o doručených námietkach ku prebiehajúcemu konaniu o umiestnení stavby: ,,Stavebné úpravy a prístavba domu s.č. 52" v obci Nemšová, oboznámenie sa s nimi s možnosťou sa k nim písomne vyjadriť.