Rozhodnutie - výrub 5 ks javorov mliečnych

Späť
Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mesta Trenčín, so sídlom Mierové námestie 22, 911 64 Trenčín zo dňa 19.10.2016 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva s ú h l a s pre Mesto Trenčín, so sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín na výrub 5 ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 92, 105, 105, 80 a 95 cm a krovia druh skalník rozložený (Cotoneaster dammeri) s výmerou 3 m2, 1,5 m2 a 2,25 m2, rastúcich na pozemku parc.č.1216 k.ú. Trenčín.