ROZHODNUTIE - súhlas na výrub 3 ks smrek strieborný

Späť
Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, referát životného prostredia, ako príslušný orgán miestnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, § 47 ods.3 a v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a doplnku v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. na základe žiadosti Patkovej Agáty, Ľuborčianska 713/5, 914 41 Nemšová (ďalej len žiadateľ), zo dňa 25.10.2016 vydáva žiadateľovi s ú h l a s na výrub: 3 ks smrek strieborný.