ROZHODNUTIE - Okresný úrad Trenčín - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky ruší odvolaním napadnuté rozhodnutie mesta Nemšová.