Rozhodnutie - odstránenie nepovolených zmien stavby - J. Kiačik a manželka

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad pna základe žiadosti stavebníkov Jozefa Kiačika a manželky Heleny rodenej Sedlárovej, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová, ktorú podali dňa 03.11.2016 vo veci dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1078 ,,PRESTAVBA A PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU – ZMENA ZASTREŠENIA“, uskutočnenej v rozpore s právoplatným stavebným povolením, taktorozhodol:Stavebný úrad podľa ustanovenia § 88 ods. (1) písm. b) v spojení s § 88a ods. (2) stavebného zákona nariaďuje stavebníkom Jozefovi Kiačikovi a manželke Helene Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová odstránenie nepovolených zmien stavby.