ROZHODNUTIE o zastavení stavebného konania - Z. Bahnová

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia stavby,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1, 2“,na stavebníčky Zuzany Bahnovej zastavuje.