ROZHODNUTIE o zastavení stavebného konania - V. Švitel

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad prijal návrh na vydanie stavebného povolenia stavby ,,oplotenie“,na pozemku registra C KN parc. č.: 811 a E KN parc. č. 78 v k. ú. Ľuborča obec Nemšová ohlasovateľa Vladimíra Švitela.