ROZHODNUTIE o zastavené stavebného konania - rodinný dom a garáž - Mgr. A. Polomová

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad zastavuje stavebné konanie stavby: ,,Rodinný dom a garáž" v k. ú. Nemšová.