ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52-Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Späť
Navrhovateľ: Ing. Ľubomír Fehér, MBA,v zastúpení Ing. Martinou Müllerovou, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín požiadal dňa 11.5.2016 Mesto Nemšová o vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny dokončenej stavby súp. číslo 52 v Nemšovej ( ďalej len územné rozhodnutie) pod názvom:,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“.