ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - chodník IBV Vlárska - vstup

Späť
Obec Horná Súča ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup.