ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti-Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Vzhľadom k tomu, že stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zastúpená Ing. Milošom Červenkom, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava zastúpeným M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra v zastúpení PhDr. Ľubomírou Beháňovou, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina (ďalej len ,,stavebník“), požiadal dňa 22.06.2016 o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného povolenia, z dôvodu prebiehajúcich rokovaní na uzatvorenie zmluvy k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod stavbou, predlžuje lehotu na doplnenie žiadostio 90 dní odo dňa doručenia.