ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, požiadal dňa 07.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS“, časť: SO 1.1, 1.2, 1.3 – VN káblové vedenie, SO 2.1, 2.2 – NN káblové vedenie, SO 3.1, 3.2, 3.3 – Demontáž VN vzdušného vedenia, PS 1.1 – Kiosková TS 100 kVA, PS 1.2 - Kiosková TS 400 kVA.