ROZHODNUTIE o prerušení konania - rodinný dom

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby „RODINNÝ DOM“ v obci Nemšová stavebníka Jána Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová p r e r u š u j e na 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.