ROZHODNUTIE o prerušení konania - Patrik Mitošinka

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby „Plot“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4732/1 stavebníka Patrika Mitošinku, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín p r e r u š u j e na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.