ROZHODNUTIE o prerušení konania o umiestnení stavby - stavebné úpravy a prístavba domu

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie o umiestnení stavby: ,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“ p r e r u š u j e na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.