ROZHODNUTIE o prerušení konania o umiestnení stavby-Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Späť
Navrhovateľ Ing. Ľubomír Fehér, MBA, v zastúpení Ing. Martinou Müllerovou, podal dňa 11.5.2016 na Mesto Nemšová návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: “Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“. Na základe ústneho konania spojeného z miestnym zisťovaním a po obdržaní námietok upovedomilo Mesto Nemšová navrhovateľa a známych účastníkov konania o doručených námietkach s možnosťou sa k nim vyjadriť listom č. j.: OV480/2016/PR-1491/2016/8 zo dňa 3.8.2016. Zároveň vyzvalo podľa § 19 ods. 3 Zákona o správnom konaní č. 71/1967 navrhovateľa výzvou zo dňa 4.8.2016 číslo OV480/2016/PR-1534/2016/9 na doplnenie návrhu na umiestnenie stavby v termíne do 30 dní od prevzatia výzvy. Na základe vyššie uvedeného Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby: ,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“ p r e r u š u j e na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.