ROZHODNUTIE o prerušení konania o umiestnení stavby-Ing.Ľubomír Fehér, MBA

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad prerušuje konanie o umiestnení stavby: Stavebné úpravy a prístavba domu s.č.:52.