ROZHODNUTIE o prerušení konania - Mgr. Michal Orechovský

Späť
Mesto Nemšová, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 227 „PRÍSTAVBA ZIMNEJ ZÁHRADY K RODINNÉMU DOMU stavebníka Mgr. Michala Orechovského, Mierové námestie 227/30B, 914 41 Nemšová p r e r u š u j e na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.