ROZHODNUTIE o prerušení konania-LESY SR

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavebné konanie o povolení zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 861 „ZATEPLENIE FASÁDY – AB LS - Nemšová“ v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemku C KN parc. č. 425/2 stavebníka Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO 36038351 p r e r u š u j e na 60 dní.