ROZHODNUTIE o prerušení konania - Dotatočné povolenie stavby - RD

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie stavebníkov Petra Rafaja a manželky Blanky Rafajovej, Skalská Nová Ves č. 213, 913 31 Skalka nad Váhom p r e r u š u j e na 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.