ROZHODNUTIE o prerušení kolaudačného konania - DASKO, s.r.o.

Späť
Navrhovateľ DASKO s.r.o., Ul. Zábavská 48/9, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 327 891 požiadal dňa 09.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,,SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY,SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE.