ROZHODNUTIE na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochr.pásme 2. stupňa-vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová

Späť
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP po preskúmaní návrhu spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín vydal rozhodnutie na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa - vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová.